Individer med ADHD är oftare än befolkningen i stort inblandade i trafikolyckor. Men påverkas detta om de medicinerar mot sjukdomen? Den frågan har ställts av en grupp forskare vid Karolinska institutet som har följt 17 408 vuxna individer med ADHD-diagnos under perioden 2006 till 2010. Resultaten presenteras i JAMA Psychiatry. Med hjälp av registerdata har man undersökt hur många som var inblandade i en allvarlig trafikolycka, vilket definierats som att personen antingen uppsökt en akutmottagning eller avlidit till följd av olyckan. Det visade sig att det för män var 47 procent vanligare att individer med ADHD hade varit inblandade i en sådan trafikolycka jämfört med populationen i stort. För kvinnor var det 45 procent vanligare.

Men för män med ADHD som tog medicin (definierat som att de fått medicin förskriven) tycks den ökade risken försvinna; män med ADHD som medicinerade löpte nämligen 58 procents lägre risk än män med ADHD som inte medicinerade. För kvinnor med ADHD såg man emellertid inte några statistiskt säkerställda skillnader i olycksrisk mellan medicinerade och icke-medicinerade.

Författarna sammanfattar fynden med att individer med ADHD löper ökad risk att drabbas av allvarliga trafikolyckor men för män tycks risken reduceras om de medicinerar mot sjukdomen. Detta är något behandlande läkare både bör känna till och informera patienter om då man diskuterar medicinering med centralstimulantia, konstaterar författarna som understryker att studien endast tittat på allvarliga trafikolyckor. Hade man även inkluderat mindre allvarliga tillbud skulle effekterna av medicinering ha kunnat vara än tydligare.

Viktigt att notera är dock att det rör sig om en observationsstudie som inte haft som primärt syfte att utreda kausalsambandet.