Löper kvinnor som får barn i tonåren större risk att avlida i samband med förlossningen jämfört med äldre mödrar? Det är den huvudsakliga frågeställningen i en studie som presenteras i tidskriften Lancet Global Health. Författarna har tittat på data från 144 länder och delat in kvinnorna i åldersintervall om fem år: från 15–19 år till 45–49 år.
Global sett löper kvinnor mellan 20 och 24 år lägst risk att dö i samband med förlossning; 190 dödsfall per 100 000 förlossningar. Siffran var 260 för gruppen 15–19-åringar. Högre upp i åldrarna noterades en tydligt stigande trend. För 30–34- och 35–39-åringar noterades 400 respektive 710 dödsfall per 100 000 förlossningar. För mödrar över 40 års ålder steg risken snabbt. I gruppen 45–49 år var dödsfallen 2 800 per 100 000 förlossningar; närmare 1 av 30 kvinnor mellan 45 och 49 år som föder barn avlider alltså. Tittar man på enbart Europa ser man samma trend men betydligt lägre nivåer. För åldersgrupperna 15–19 år respektive 20–24 år noteras 22 respektive 15 dödsfall per 100 000 förlossningar. För 40–44- respektive 45–49-åringar är siffrorna 90 och 190 dödsfall.
Det har befarats att unga mödrar löper kraftigt ökad risk att avlida i samband med förlossningen men resultaten stödjer inte detta. Varje år föder 16 miljoner kvinnor i åldrarna 15–19 år barn. Runt 1 miljon flickor är under 15 år när de föder barn. Studien, som finansierats av WHO och FN, är den hittills största i sitt slag.