Löper barn till äldre föräldrar ökad risk för psykiatriska sjukdomar? Den frågan har en grupp forskare försökt besvara med hjälp ett populationsbaserat danskt register. Studien presenteras i tidskriften JAMA Psychiatry och bygger på data från 2 894 688 danskar födda mellan 1955 och 2006. Man har jämfört föräldrarnas ålder vid barnets födelse med hjälp av register från psykiatrin, och inkluderat uppgifter om de haft kontakt med psykiatrin och i så fall under vilken diagnos.

Totalt har man haft tillgång till uppgifter från 47,2 miljoner personår under uppföljningstiden mellan 1995 och 2011. Det visade sig att 218 441 individer i kohorten var i kontakt med psykiatrin under den perioden. Tittar man på psykiatrikontakt generellt, oavsett diagnos, visade det sig att individer vars föräldrar var mellan 25 och 29 års ålder då de föddes löpte minst risk att ha kontakt med psykiatrin. Barn med föräldrar som antingen var äldre (framför allt om pappan var äldre) eller yngre löpte däremot ökad risk. Bland annat noterades att barn till riktigt unga mödrar, mellan 12 och 19 år vid förlossningen, löpte 51 procent ökad risk att ha haft kontakt med psykiatrin jämfört med barn till mödrar som var mellan 25 och 29 år.

När man tittade på uppgifterna per diagnos noterades flera intressanta samband, bland annat att barn till äldre fäder löpte ökad risk för schizofreni, mental retardation och autism. Schizofrenirisken var mer än 50 procent högre för individer vars pappor var över 45 år då de föddes jämfört med individer vars pappor var mellan 25 och 29 år. För barn till yngre mödrar var risken istället ökad för substansmissbruk och mental retardation. För affektiva sjukdomar såg man inte ett lika tydligt samband mellan föräldrarnas ålder och ökad risk. Författarna tror att både psykosociala faktorer och rent biologiska faktorer, som ökad förekomst av de novo-mutationer i könsceller hos äldre män, kan ligga bakom de observerade sambanden.