Risken för fullbordat suicid är upp till fyra gånger högre (95 procents konfidensintervall, KI, 1,6–8,1) första året efter en cancerdiagnos hos ungdomar och unga vuxna i åldern 15–30 år.

En svensk populationsbaserad kohort om 7 860 629 svenskar i åldern 15–30 år har följts 1987–2009 med avseende på försök till eller fullbordat suicid i relation till cancerdiagnos. Studien är den första i sitt slag. Tidigare studier har fokuserat på vuxna, där t ex suicidfrekvensen hos cancerpatienter i USA är cirka dubbelt så hög som hos genomsnittsbefolkningen.

Under studieperioden diagnostiserades 12 669 cancerfall i studiepopulationen. Totalt begicks 22 suicid (förväntad frekvens 14) respektive 136 suicidförsök (förväntat 80). Statistiskt innebär detta en relativ risk (RR) för suicidalt beteende på 1,6 (95 procents KI 1,4–1,9) för hela uppföljningsperioden. Den största riskökningen noterades det första året: 2,5 (95 procents KI 1,7–3,5). Justering gjordes för ålder, kön, tidsperiod och psykiatrisk anamnes. Beträffande den sistnämnda gruppen var den absoluta incidensen högre med 9,68/1 000 personår jämfört med patienter utan psykiatrisk anamnes (1,02), men den relativa risken däremot lägre med 0,9 (95 procents KI 0,6–1,2) jämfört med 2,0 (95 procents KI 1,6–2,5).

Riskökningen för suicidalt beteende verkade vara oberoende av cancerlokalisation, förutom beträffande testiscancer, tyreoideacancer och malignt melanom, men de absoluta talen är små. Då tumörstadium inte registrerades i Cancerregistret före 2004, har inte analyser kunnat göras av eventuell inverkan av tumörens allvarlighetsgrad. Risken för suicidbeteende kan eventuellt vara högre eftersom suicidförsök som inte krävt sjukhusvård inte registrerades före 2001.

Studiens resultat stämmer väl med motsvarande undersökningar hos äldre cancerpatienter, där framför allt första året efter diagnos tycks vara det mest stressfyllda. Som författarna konkluderar så motiverar resultaten definitivt ökad observans på mental hälsa hos och förbättrat emotionellt stöd till nydiagnostiserade unga cancerpatienter.