I Lancet presenteras en studie över sexuellt våld mot kvinnor som utförs av någon annan än den egna partnern. Studien är en metaanalys, och författarna har tittat på situationen globalt genom att sammanställa ett antal olika publicerade material. Man har efter en omfattande sökning inkluderat 77 studier som avser 56 länder. Sexuellt våld har i de flesta studier, men inte alla, definierats som våldtäkt/försök till våldtäkt. Slår man samman samtliga länder och undersökningar uppgav 7,2 procent av kvinnor över 15 år att de någon gång utsatts för sexuellt våld av en annan person än den egna partnern. De geografiska skillnaderna var mycket stora. Lägst andel noterades i delar av Asien där 3,3 procent av kvinnorna uppgav att de hade utsatts för sexuellt våld. I Afrika söder om Sahara var andelen däremot 21 procent. Man ska dock vara försiktig med att dra för stora växlar på skillnaderna mellan olika världsdelar då det i vissa fall bara fanns en enda studie från ett land som därmed fick representera hela sin världsdel.

Totalsiffran 7,2 procent innebär att var fjortonde kvinna över 15 år någon gång har utsatts för sexuellt våld av annan än den egna partnern. Författarna befarar att det finns ett stort mörkertal och att den verkliga andelen sannolikt är ännu högre. Studien ska ses mot bakgrund av en undersökning som nyligen presenterades i tidskriften Lancet Global Health (refererad i Läkartidningen nr 42/2013, sidan 1859) i vilken över 10 000 slumpvis utvalda män från bland annat Indonesien, Bangladesh och Kina utfrågats. En av fyra uppgav att de någon gång våldtagit en kvinna – klart vanligast var att den egna partnern våldtagits. Den nu aktuella studien har valt att fokusera på sexuellt våld med en annan förövare än den egna partnern. Studien understryker behovet av att varje enskilt land sammanställer data över sexuellt våld, oavsett vem som utför det, som ett första steg för att kunna komma till bukt med problemet.