Agomelatins effekt på depression är lika god som den av andra antidepressiva läkemedel, enligt en metaanalys som publiceras i BMJ.

Sedan 2009 finns på den svenska marknaden ett läkemedel som innehåller agomelatin och som är godkänt för behandling mot depression. Substansen är närbesläktad med det kroppsegna hormonet melatonin, och verkningsmekanismen är unik bland antidepressiva läkemedel. Läkemedlet har en godartad biverkningsprofil.

En metaanalys har genomförts av såväl publicerade som opublicerade resultat från 20 kliniska randomiserade, dubbelblindade, kontrollerade prövningar. De opublicerade resultaten tillhandahölls av den europeiska läkemedelsmyndigheten och av preparatets tillverkare. De flesta av de ingående studierna använde sig av Hamiltons depressionsskala (HRSD) för att mäta utfallet.

Agomelatin befanns vara mer effektivt än placebo, med effektstorlek (standardiserad medelvärdesskillnad) på 0,24 (95 procents konfidensintervall [KI] 0,12–0,35) och relativ risk för respons 1,25 (95 procents KI 1,1–1,4), en effekt jämställbar med andra antidepressiva läkemedel. Studiedeltagare som randomiserats till agomelatin avbröt i mindre utsträckning behandlingen på grund av biverkningar än de som randomiserats till andra antidepressiva läkemedel (riskkvot 0,61, 95 procents KI 0,48-0,78).

De publicerade studierna tenderade att i större utsträckning än de icke-publicerade visa resultat som var mer positiva för agomelatin.

Agomelatins effekt på depression tycks således jämförbar med den av traditionella antidepressiva. Dessutom verkar agomelatin ha bättre tolerabilitet än de andra läkemedlen. Studien visar på ett tydligt publikationsbias för läkemedelsprövningar med »positiva« resultat.