Autoreferat. Gallstenskirurgi är en av världens vanligaste operationer. Tidigare randomiserade studier har inte visat på någon vinst med antibiotikaprofylax vid planerad kirurgi för okomplicerad gallstenssjukdom, men studier avseende nyttan av antibiotikaprofylax vid akut kirurgi har saknats.

I en studie baserad på data från det svenska registret för gallstenskirurgi (GallRiks) utreddes nyttan av antibiotika vid akut kirurgi. 11 500 akuta operationer för gallstenssjukdom genomförda under perioden 2006–2010 identifierades och inkluderades. Analyser gjordes med justering för förväxlingsfaktorer som kön, ålder, operationsindikation, ASA-klassifikation, kirurgisk teknik och accidentell perforation av gallblåsan. Utfallsmåttet var postoperativa antibiotikakrävande infektioner och abscesser. Univariat och multivariat logistisk regressionsanalys användes för att korrigera för förväxlingsfaktorer. Subgruppsanalyser av patienter med ikterus, kolecystit och accidentell perforation av gallblåsan gjordes.

9 549 patienter opererades med antibiotikaprofylax och 4 362 utan. Det fanns ingen signifikant skillnad i andelen postoperativa infektioner mellan grupperna. Inte heller i någon av subgrupperna sågs någon skillnad med antibiotikaprofylax. Den viktigaste riskfaktorn för infektiösa komplikationer, postoperativt galläckage, eliminerades inte med profylaktisk antibiotikabehandling.

Studien visar att nyttan av antibiotikaprofylax inte är tillräckligt stor för att motivera rutinmässig användning vid akut gallstenskirurgi.