Den nu aktuella studien omfattar 1 617 amerikanska soldater som har tjänstgjort under ett drygt halvår i olika krigsområden, däribland Irak. Foto: Fotolia

Kan CRP förutsäga risken att drabbas av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)? Det sambandet utforskas i en studie presenterad i tidskriften JAMA Psychiatry. Bakgrunden är att studier indikerarat att PTSD skulle kunna kopplats till perifer inflammation, men vad som är hönan och vad som är ägget, det vill säga kausalsambandet, är svårt att säga. Den nu aktuella studien omfattar 1 617 amerikanska soldater, de flesta från marinkåren. Deltagarna har tjänstgjort under ett drygt halvår i olika krigsområden, däribland Irak. Deras genomsnittliga ålder var 23 år. En omfattande PTSD-utredning gjordes i samband med att de påbörjade sin tjänstgöring samt tre respektive sex månader efter att denna avslutats. PTSD-utredningen har gjorts med hjälp av skalan Clinician-administered PTSD scale (CAPS). Man har även tagit blodprov, inklusive CRP, före tjänstgöringen. CRP-värdet uppgick i genomsnitt till 1,9 mg/l.

Det visade sig att högt CRP vid den initiala provtagningen var kopplat till ökad risk att utveckla PTSD tre månader efter tjänstgöringen. För varje ökning av CRP-värdet med en faktor 10 ökade risken att utveckla PTSD med drygt 50 procent. Detta efter att författarna justerat för faktorer som poäng på PTSD-skalan vid mätningen före tjänstgöring och huruvida deltagaren utsatts för strid under sin tjänstgöring. Individer med högt CRP skulle således kunna vara extra sårbara för PTSD. Vad detta beror på är oklart. En möjlighet är att inflammatoriska cytokiner påverkar den psykiska hälsan; till exempel har depression visats vara kopplad till perifer inflammation. Klart är dock att sambandet mellan PTSD/stress och inflammation är komplext. Förmodligen kan inflammation både bidra till PTSD och vara en följd av de stressorer som orsakar PTSD, konstaterar författarna.