Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en sjukdom som leder till förlamning och med mycket begränsade behandlingsmöjligheter. I Lancet presenteras en amerikansk multicenterstudie i vilken man prövat att ge ALS-patienter en högkaloridiet. Bakgrunden till detta är bland annat data som tyder på att överviktiga ALS-patienter (BMI 30–35) har bättre överlevnad.

Studien omfattar 20 ALS-patienter uppdelade i tre grupper som alla sondmatades. En grupp fick en högkaloridiet baserad på mycket kolhydrater, en grupp fick en högkaloridiet baserad på mycket fett, och en kontrollgrupp fick en normal diet. Dieten gavs under fyra månader, varefter patienterna följdes under ytterligare fem månader.

Effektmått har varit antal »händelser« (mildare andnöd och diarré samt lättare infektioner) samt »allvarliga händelser« (till exempel svår andnöd). Bland de 8 patienter som fick högkaloridiet baserad på kolhydrater noterades 23 händelser (2,9 per patient) under perioden, vilket ska jämföras med 48 händelser i högfettgruppen (6,0 per patient) och 42 i kontrollgruppen (5,3 per patient).

Inget fall av allvarliga biverkningar noterades bland dem som fått kolhydratdiet, och 9 fall bland kontrollerna. Ingen patient som fick kolhydratdiet avled, en avled i gruppen som fick fettdiet och tre av kontrollerna. Det var bara kolhydratdieten som var förknippad med statistiskt säkerställda skillnader mot kontrollerna avseende sjukdomsprogression, biverkningar och dödsfall, sammanfattar författarna. För den fettrika kosten var det inte någon skillnad mot kontrollerna.

Studien ger således preliminärt stöd för att en högkaloridiet baserad på kolhydrater kan bromsa sjukdomsutvecklingen vid ALS. Undersökningen är naturligtvis liten och resultaten måste verifieras i en större studie. Men resultaten är intressanta, inte minst med tanke på bristen på annan effektiv behandling vid ALS.