Bland amerikansk militär personal har man under senare år sett en ökning av andelen självmord. Nu visar en undersökning som presenteras i tidskiften JAMA Psychiatry att majoriteten av dem som har suicidtankar eller suicidplaner haft sådana redan innan de påbörjade sin militära bana. 

Undersökningen inkluderar 5 428 amerikanska soldater. Dessa har fått i en enkät fått svara på om de någon gång haft suicidtankar, suicidplaner eller försökt ta sitt liv, och i så fall när detta skedde. Det visade sig att 13,9 procent uppgav att de någon gång haft suicidtankar, medan 5,3 procent respektive 2,4 procent haft suicidplaner eller gjort ett suicidförsök. Men i minst hälften av fallen (tankar, planer och försök sammanräknade) visade det sig att symtomen debuterat redan innan den militära banan påbörjades; andelen var 47,0–58,2 procent beroende på om det var suicidtankar, suicidplaner eller suicidförsök. Därtill noterades bland annat att kvinnor och personal med lägre militär befattning var överrepresenterade bland dem som rapporterat att de gjort ett självmordsförsök efter att de börjat sin militära bana.

Studien har uppmärksammats i amerikanska medier då den reser frågor om militärens förmåga att screena individer för psykiska problem i samband med att de anställs. Undersökningen är en av tre olika studier som presenteras i JAMA Psychiatry under temat suicidalitet bland amerikansk militär personal. En av studierna visar att närmare en av fem amerikanska soldater uppfyller kriterier för en psykiatrisk diagnos, som depression, ångestbesvär, paniksyndrom eller substansmissbruk, vilket är i storleksordningen en dubbelt så hög andel som i normalbefolkningen i samma ålder.