Flebografi med trombos i vena fibularis efter trauma och operation. Bild från  ABC om Djup ventrombos, Marcus Lind et al. Läkartidningen nr 13/2006.

Wells score, ett poängbaserat diagnostikstöd, används flitigt i klinisk praxis, där en låg poängsumma (1 eller lägre) i kombination med negativt D-dimervärde anses kunna i princip anses utesluta djup ventrombos, DVT. Validiteten har ifrågasatts gällande exempelvis cancerpatienter.

I syfte att utvärdera Wells score för olika patientgrupper genomfördes en metaanalys av 13 studier med sammanlagt drygt 10 000 deltagare. Studierna var prospektiva där man undersökt patienter med misstänkt DVT, använt Wells score, testat D-dimer och genomfört venundersökning (ultraljudsundersökning med kompression av benets vener eller flebografi).

Högre poäng på Wells score var som förväntat associerat med ökad sannolikhet för DVT. Ett lågt resultat (1 eller lägre) på Wells score i kombination med en negativt D-dimervärde var associerat med en väldigt låg sannolikhet för DVT (1,2 procent, 95 procents konfidensintervall 0,7–1,8 procent). DVT kunde uteslutas hos nästan en tredjedel av alla studiedeltagare (patienter med aktiv cancer uteslutna) med denna metod.

Hos patienter med aktiv cancer fanns kombinationen låg poäng på Wells score och negativt D-dimervärde endast hos 9 procent, och var då associerad med 2,2 procents sannolikhet för DVT.

Studieresultaten bekräftar att DVT kan uteslutas hos de allra flesta patienter med hjälp av en låg poäng på Wells score i kombination med negativt D-dimervärde. Metoden tycks dock varken vara lika säker eller lika effektiv när den appliceras på cancerpatienter.