Endovaskulär kirurgi (EVAR) är i dag den dominerande tekniken vid planerad operation av abdominella aortaaneurysm (AAA). Däremot är öppen kirurgi fortfarande vanligast vid ruptur; ofta på grund av logistiska problem på många sjukhus, men även för att det saknas tydlig evidens för att EVAR är bättre än öppen kirurgi vid ruptur.

Två nyligen publicerade artiklar värderar kostnadseffektiviteten av EVAR som behandling av rupturerade AAA.  

Kapma et al analyserade data från en randomiserad studie för behandling av ruptur med öppen eller endovaskulär teknik, inkluderande 116 patienter. Mortaliteten var något lägre vid 30 dagar efter EVAR (21 procent) jämfört med öppen kirurgi (25 procent), men skillnaden minskade vid 6 månader (28 respektive 31 procent). Genomsnittskostnaden för EVAR var 5 306 euro högre initialt, och ökade med tiden. Totalt sett blev behandlingen inte kostnadseffektiv då kostnaden per sparat liv ansågs vara alldeles för hög, över 120 000 euro [Cost-effectiveness and cost-utility of endovascular versus open repair of ruptured abdominal aortic aneurysm in the Amsterdam Acute Aneurysm Trial. Br J Surg 2014;101(3):208-15]. 

Rollins et al genomförde en retrospektiv analys av 147 patienter behandlade för rupturerade AAA. 30-dagarsmortaliteten var 18 procent vid EVAR och 26 procent vid öppen kirurgi, och lika stor andel i båda grupperna behövde genomgå reoperationer under uppföljning. Intressant nog var genomsnittskostnaden 3 572 euro lägre vid EVAR jämfört med öppen kirurgi, vilket kombinerat med bättre överlevnad resulterar i att EVAR var den hälsoekonomiskt föredragna operationsmetoden enligt denna studie.

Hälsoekonomisk värdering av nya behandlingstekniker är viktig. De divergerande resultaten i dessa studier understryker dock komplexiteten i dessa analyser och vikten av att kritiskt värdera resultaten av enskilda studier. Fler hälsoekonomiska data kommer snart att rapporteras från en större brittisk randomiserad studie av behandling av rupturerade AAA med öppen eller endovaskulär teknik.