I JAMA presenteras en studie av mortaliteten för IVA-vårdade med svår sepsis. Resultaten är glädjande; under det senaste decenniet tycks prognosen ha förbättrats markant. Undersökningen är retrospektiv och omfttar drygt 100 000 patienter från 171 intensivvårdsenheter i Australien och Nya Zeeland. Samtliga patienter har intensivvårdats på grund av svår sepsis med eller utan chock. Data avser tidsperioden 2000 till 2012 och trenden är tydlig. År 2000 avled 35,0 procent av patienterna med svår sepsis jämfört med 18,4 procent år 2012. Även när man delar upp patienterna i subgrupper utifrån förekomst av svår chock, njursvikt, respirationssvikt, eventuell komorbiditet och bakomliggande orsak, t ex urogenital infektion, noteras en liknande trend med fallande mortalitet inom de olika subgrupperna. En tolkning av detta är att siffrorna sannolikt återspeglar att intensivvårdsenheterna blivit allt bättre rent generellt, även om man givetvis också kan tänka sig att specifika förändringar i diagnostik eller behandling ligger bakom resultaten.

En siffra som avser 2012 och som är värd att lyfta fram är att för patienter under 44 års ålder utan komorbiditet var svår sepsis förknippad med en mortalitet på endast 4,6 procent. En begränsning med den aktuella studien är att författarna endast har tittat på patienter som haft svår sepsis under det första vårddygnet på IVA. Patienter som fått sepsis efter ett par dygns IVA-vård har inte inkluderats i materialet. En liknande utveckling med fallande mortalitet för IVA-vårdade sepsispatienter har noterats i fler retrospektiva material, bland annat från USA.