För tidigt födda barn med sedvanlig ventilation i respirator hade sämre FEF75-värde än barn som behandlades med högfrekvent ventilation. Foto: Fotolia

Högfrekvent oscillationsventilation (HFOV) är en behandlingsmetod som används för respiratorvård av vuxna, men även vid behandling av för tidigt födda barn. Metoden används sedan länge och innebär att lungorna ventileras med mycket hög frekvens, upp mot tio gånger per sekund, i syfte att minska risken för skador i luftvägarna.

I New England Journal of Medicine presenteras en studie i vilken man tittat på effekterna av behandlingen på riktigt lång sikt hos för tidigt födda, avseende lungfunktion. Studien har bedrivits vid 25 centrum i Storbritannien, Singapore och Australien. Författarna har undersökt 319 individer i åldrarna 11 till 14 år med lungfunktionstest och frågeformulär. Samtliga deltagare föddes före graviditetsvecka 29. De behandlades som en följd av detta med högfrekvent oscillationsventilation alternativt med sedvanlig ventilation i respirator. Primärt effektmått vid mätningen vid 11 till 14 års ålder var FEF75-värdet (forcerat exspiratoriskt flöde vid 75 procents lungvolym), dvs individens utblåsningshastighet en individ har vid 75 procent av lungvolymen. Detta mått är känsligt för obstruktioner i lungan vilket i sin tur skulle kunna bero på små skador till följd av ventilation.

Det visade sig kort och gott att HFOV-behandlade hade högre FEF75-flöde, det vill säga bättre lungfunktion, än de som behandlats »traditionellt«. Skillnaderna uppgick i genomsnitt till 0,23 standardavvikelser vilket är en statistiskt signifikant, om än ganska modest, skillnad. Tittar man på funktionella utfallsmått, däribland skattningsskalor över subjektiva besvär, noterades däremot inte några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna.

Studien kan ses mot bakgrund av en mindre undersökning av prematurt födda barn som undersöktes när de var i 6- till 8-årsåldern. I den undersökningen förelåg dock inte några statistiskt säkerställda skillnader i lungfunktion mellan barn som behandlats med HFOV och de som fått vanlig respiratorbehandling.