Avhandling. Patienter som söker akutmottagning på grund av bröstsmärta utgör 20 procent av alla som söker på den invärtesmedicinska delen av en akutmottagning. Att snabbt kunna bedöma patienter med bröstsmärta är utmanande för kliniker.

I en ny avhandling utvärderades därför huruvida högkänslig troponin T-analys och ett riskpoängsystem (Heart score) kan användas för tidig diagnostik och prognos hos patienter som söker akutmottagningar på grund av symtom som talar för akut koronärt syndrom.

I de första två delstudierna jämfördes det diagnostiska och prognostiska värdet av högkänslig troponin T-analys med konventionell troponinanalys vad gäller diagnos av hjärtinfarkt hos 233 patienter som sökte medicinakuten på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, och lades in på HIA 2006–2008. När beslutsgränser med fullgod precision användes var högkänslig troponin T-analys bättre än konventionell troponinanalys för att tidigt påvisa hjärtinfarkt. Högkänslig troponin T-analys kunde korrekt utesluta hjärtinfarkt redan 2 timmar efter inläggning på avdelning. Högkänslig troponin T-analys var också bättre vid riskvärdering, och det fanns ett tilläggsvärde med att kombinera den med mätning av NT-proBNP under de första timmarna.

I den tredje studien validerades Heart score, ett riskpoängsystem utvecklat i Holland, i en svensk population genom journalgenomgång av 410 konsekutiva patienter som på grund av bröstsmärta sökte medicinakuten på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Heart score inkluderar fem parametrar (anamnes, troponin, EKG, riskfaktorer och ålder) och ger en riskpoäng från 0 till 10. Patienter med riskpoäng 0–3 utgjorde 60 procent av hela gruppen, och hos dessa hade en patient (0,4 procent) drabbats av en händelse (i form av perkutan koronarintervention, PCI) under 3 månaders uppföljning. Av dem med låg riskpoäng (Heart score 0–3) som lades in, hade 72,5 procent en diagnos som indikerade att en inläggning kunde ha undvikits.

Den fjärde studien inkluderade 48 594 patienter som blev registrerade i Swedeheart 2009–2012 för inläggning vid misstanke om akut koronärt syndrom. Patienter med en troponin T-nivå som sannolikt inte skulle ha detekteras med konventionell analys utgjorde 22 procent. Av dessa hade 18 procent hjärtinfarkt.

Sammanfattningsvis visar avhandlingen att högkänslig troponin T-analys förbättrar tidig diagnostik och uteslutande av hjärtinfarkt. Dessutom ger den möjlighet till bättre riskbedömning jämfört med konventionell troponinananlys. Heart score kan vara ett hjälpmedel för att identifiera en lågriskgrupp, där onödiga utredningar och inläggningar kan undvikas. Införandet av högkänslig troponin T-analys har inneburit att en ny grupp högriskpatienter har kunnat identifierats, i vilken dock endast en minoritet har hjärtinfarkt.