Narkosmedlet ketamin har visat sig ha intressanta antidepressiva egenskaper. Effekten är snabbt insättande men dessvärre också relativt snabbt övergående. I JAMA Psychiatry presenteras en studie där man prövat ketamin vid PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, ett tillstånd där antidepressiv och annan psykiatrisk medicinering ofta ger otillräcklig effekt eller oacceptabla biverkningar. Ketamin har jämförts med midazolam, en bensodiazepin, som man bör vara mycket restriktiv med vid PTSD på grund av hög risk för beroendeutveckling.

Studien har gjorts i USA och 41 PTSD-patienter har givits intravenösa infusioner med ketamin i dosen 0,5 mg/kg (vilket är en lägre dos än vad som används när preparatet ges som narkosmedel), alternativt midazolam (0,045 mg/kg). Primärt effektmått var sänkta PTSD-symtom, skattade enligt skalan Impact of event scale – revised (IES-R). Skattningarna gjordes innan infusionen gavs samt ett dygn efteråt. Det genomsnittliga IES-R-värdet var 46 innan ketamin gavs vilket föll till 14 ett dygn efter. För midazolam föll den genomsnittliga poängen från 48 till 25. IES-R-skalan mäter olika PTSD-symtom såsom vaksamhet, undvikande och överdriven beredskap (hyperarousal). Ketaminbehandling var förknippad med statistiskt säkerställd förbättring, som för samtliga symtom var större än vad som noterades för midazolam.

Efter två dagar klingade effekten av för både ketamin och midazolam men PTSD-symtomen återgick inte till samma nivå som före infusionen. Efter en vecka hade ketamingruppen genomsnittligt IES-R-värde på 27 och midazolam-gruppen på 33, vilket således ska jämföras med ursprungsvärdena 45 respektive 48. På biverkningssidan noterades att vissa patienter som fick ketamin drabbades av dissociativa symtom (förändrad upplevelse av den egna identiteten eller omgivningen), en välkänd biverkan av ketamin, som dock i samtliga fall i studien klingade av efter några timmar. Ingen av de ketamin-behandlade utvecklade psykos eller mani. Författarna konstaterar att mekanismen genom vilken ketamin påverkar PTSD-symtom inte är känd.