Autoreferat. Läckage efter gastrisk bypass (GBP) är en fruktad komplikation, som kan leda till såväl mortalitet som morbiditet och långa sjukhusvårdtider. I en studie granskades ett prospektivt registrerat material omfattande 6 030 patienter som genomgått laparoskopisk GBP under perioden september 2005–juni 2012. Totalt bedömdes 64 patienter ha läckage (1,1 procent) och 45 reopererades. 19 behandlades konservativt, och de hade symtom som debuterade senare (10,5 pespektive 6,5 dagar efter operation (P=0,031).

Mediantiden för symtomdebut var 5 dagar efter operation. En jämförelse mellan grupperna under respektive över median visade att det var tekniskt möjligt att försluta defekten i 20 av 22 fall med tidig debut, men bara i 13 av 23 fall med sen symtomdebut. Som tillägg dränerades buken och en gastrostomikateter lades in, speciellt om distal obstruktion bedömdes ha bidragit (16 fall).  

Två patienter av 6 030 (0,3 procent) avled, båda med sent debuterande symtom. Massiv aspiration var den direkta dödsorsaken i det ena fallet, i det andra multipel organsvikt. Två ytterligare patienter med sen debut låg 21 respektive 60 dagar på intensivvårdsavdelning.

Tid från symtomdebut till reoperation <24 timmar gav en sjukhusvårdtid på 12,5 dagar, att jämföra med 24,3 för dem som hade haft en fördröjning >24 timmar från symtomdebut (P<0,001).

Ett tidigt operativt ingripande ledde till kortare total vårdtid, trots att totalt 15 av 106 (14,2 procent) laparoskopier var negativa avseende patologi.

Författarnas slutsatser är att man bör erbjuda dessa patienter tidig intervention, preoperativ avlastning av Roux-slyngan med sond samt vara liberal med gastrostomikateter.