Daglig CRP-kontroll (C-reaktivt protein) efter kolorektala operationer är enligt en metaanalys ett enkelt test med högt negativt prediktivt värde avseende den fruktade komplikationen anastomosläckage. Totalt sju studier, varav tre prospektiva, omfattande 2 483 patienter, inkluderades i analysen. Läckagefrekvensen varierade från 5,4 till 15,6 procent, med ett totalt medelvärde på 9,6 procent – med något skiftande men jämförbara kriterier. Majoriteten av läckagen diagnostiserades postoperativt, i regel dag 6–9. Patienterna var i huvudsak elektiva och opererades med öppen kirurgi.

Omfattande statistisk analys utfördes med anastomosläckage som målparameter. Gränsvärden för CRP 3–5 dagar efter operation fastställdes till 172, 124 respektive 144 mg/ml. Sensitiviteten för motsvarande postoperativa dagar varierade mellan 72 och 79 procent, specificiteten var 70–79 procent, det positiva prediktiva värdet 21–23 procent och det negativa prediktiva värdet var konstant 97 procent. Vid beräkning av arean under kurvan erhölls värden för diagnostisk precision på 0,81, 0,80 respektive 0,80 för de olika dagarna.

Vid värdering av resultaten är det centralt att CRP är en akut fasreaktant för alla typer av inflammationer, oavsett genes; således även för det kirurgiska traumat i sig. Den totala genomsnittliga prevalensen av infektiösa komplikationer, vilka ju också utlöser CRP-ökning, uppgavs till 26,9 procent. Det är således att förvänta att CRP-värdet främst har en god negativ diskrimerande förmåga, också beaktat att anastomosläckage har relativt låg prevalens. En sidokommentar är att studier nu anger att laparoskopisk kirurgi medför lägre postoperativa CRP-stegringar, rimligen till följd av ett mindre vävnadstrauma.

I klinisk praxis indikerar alltså ett postoperativt CRP-värde över gränsvärdet att en inflammatorisk process föreligger, vars genes givetvis måste utredas. Ett lågt CRP-värde däremot utesluter med hög sannolikhet detta och framför allt att anastomosläckage skulle ha inträffat.