I JAMA presenteras en studie i vilken man jämfört preparaten lorazepam (i Sverige sålt under namnet Temesta) och diazepam (Stesolid) vid status epilepticus hos barn. Studien har gjorts mot bakgrund av att tidigare data indikerat att lorazepam skulle vara mer effektivt alternativt säkrare vid denna indikation.

Studien har bedrivits vid elva pediatriska akutmottagningar i USA och omfattar totalt 273 barn och ungdomar (från 3 månader till 18 år) som samtliga inkommit med generaliserat krampanfall och status epilepticus. Orsaken till anfallen varierar och inkluderar bland annat feber, CNS-infektion, hjärntumör, intoxikation av alkohol eller andra droger samt underbehandlad känd epilepsi. Patienterna lottades till två lika stora grupper där en grupp fick 0,2 mg diazepam per kilo intravenöst och den andra 0,1 mg lorazepam per kilo. Infusionen gavs i båda fall under en minut. Primärt effektmått var andel patienter i respektive grupp där anfallet upphört inom tio minuter och inte återkom under kommande 30 minuter. På säkerhetssidan tittade man främst på behov av andningshjälp.

Det visade sig att anfallet upphörde hos 72,1 procent av de diazepambehandlade och hos 72,9 procent av dem som fått lorazepam. 16,0 respektive 17,6 procent behövde assisterad ventilation. På biverkningssidan noterades att lorazepambehandlade tenderade att bli mer sederade än de som fått diazepam. Författarna konstaterar sammantaget att det inte förelåg statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna, vilket innebär att det inte finns stöd för att ersätta diazepam med lorazepam för barn och ungdomar med status epilepticus. Till begränsningarna med studien hör att man inte inkluderat krav på EEG för att fastställa diagnos vid inkomst. Författarna har heller inte inkluderat uppgifter om hur länge EP-anfallet pågått innan patienten inkom till sjukhus eller om prehospital behandling utförts.