Onkologer och kirurger ger olika behandlingsrekommendationer för patienter med levermetastaserad kolorektalcancer, enligt en studie som publiceras i British Journal of Surgery.

Det senaste decenniet har stora framsteg gjorts avseende behandlingen av levermetastaser från kolorektalcancer. Preoperativ kemoterapi syftar till att göra primärt icke-operabla metastaser resekabla. En tysk forskargrupp genomförde en interventionsstudie för att undersöka hur onkologers och kirurgers bedömningar av patienter med levermetastaserad kolorektalcancer skiljer sig åt, och hur dessa bedömningar kan påverkas genom vidareutbildning.

På en virtuell tumörkonferens presenterades 30 patientfall för 21 erfarna läkare; 10 onkologer och 11 kirurger. Varje deltagare fick lämna behandlingsrekommendation genom att rösta på ett av flera behandlingsalternativ. Efter en vidareutbildning inom kemoterapi och kirurgi gjordes tumörkonferensen om med samma patientfall och samma studiedeltagare.

Kirurger bedömde, i större utsträckning än onkologer, tumörer som resekabla. Från den första tumörkonferensen till den andra ändrades 56,8 procent av deltagarnas behandlingsrekommendationer. Bedömningarna ändrades från »potentiellt resekabel« till »resekabel« i 81 av 161 svar, och från »icke resekabel« till »potentiellt resekabel« i 29 av 36 svar. Onkologerna bedömde oftare än kirurgerna att indikation för preoperativ kemoterapi förelåg.

Studien visar att onkologer och kirurger tenderar att bedöma samma patienter på olika sätt och således ge olika behandlingsrekommendationer. Det rekommenderas i dag att handläggningen av cancerpatienter planeras under multidisciplinära teamdiskussioner, där läkare inom flera specialiteter deltar.