Kan simvastatin bromsa multipel skleros (MS)? Den frågan ställs i en studie från Storbritannien som presenteras i Lancet. Studien omfattar 140 MS-patienter med så kallad sekundär progressiv MS, vilket innebär att sjukdomen gått in i en fas där det inte längre är lika tydliga skov utan i stället sker en gradvis funktionsnedsättning. Deltagarna lottades till två lika stora grupper: en behandlingsgrupp som behandlades med simvastatin i högdos, 80 mg, och en obehandlad kontrollgrupp. Undersökningen pågick i två år. Huvudsakligt effektmått var atrofi av hela hjärnan, beräknat genom jämförelse av MR-undersökningar vid studiens början och slut.

Det visade sig att atrofin utvecklades snabbare i kontrollgruppen än i behandlingsgruppen. Beräknat per år var atrofiutvecklingen bromsad med 43 procent bland de statinbehandlade. Därtill har författarna som sekundärt effektmått följt handikapp och noterat skillnader mellan grupperna till fördel för behandlingsgruppen. Dessa skillnader var emellertid betydligt mindre markerade än när man bara tittade på atrofiutvecklingen.

Men hur kan det komma sig att simvastatin tycks kunna bromsa atrofiutvecklingen vid MS? I en kommentar till artikeln, som presenteras i Lancet, spekuleras om att det skulle kunna bero på preparatets antiinflammatoriska och/eller neuroprotektiva egenskaper. Det faktum att statiner både är relativt billiga och normalt tolereras väl gör att det är viktigt att fortsätta utforska deras bromsande roll vid MS, sammanfattar kommentaren. Man hoppas att den aktuella studien kommer att utgöra en ny ingång för fortsatt forskning inom fältet. Särskilt efterfrågas studier som omfattar ett större antal MS-patienter.