18 månader gamla möss som fått plasma från unga möss presterade bättre, det vill säga hade bättre minne. Foto: Colourbox

Kan hjärnans åldrande bromsas av blod från unga? Den möjligheten öppnas i en studie som presenteras i Nature Medicine. Försöken, som onekligen för tankarna till vampyrfilmer, har blivit mycket uppmärksammade även i icke-medicinsk press. Studien har gjorts av forskare vid Stanforduniversitetet som undersökt spatialt minne hos 18 månader gamla möss (vilket innebär att djuren är gamla). En grupp djur har fått plasma från yngre möss (tre månader gamla) vilket gavs vid åtta tillfällen under tre veckor. En grupp fick plasma från andra äldre möss och en kontrollgrupp gavs ingen plasma. Därefter har spatialt minne testats i en etablerad djurmodell där djuren ska lära sig hitta till en plattform i en liten bassäng. Resultaten visar kort och gott att de som fått plasma från unga möss presterar bättre, det vill säga har bättre minne. En av studiens författare, Tony Wyss-Coray vid Stanford, kommenterade försöken i amerikanska media: »Det här kunde lika gärna ha gjorts för 20 år sedan, man behöver inte veta något om hur hjärnan fungerar för att göra ett sådant försök.«

Men det var inte bara spatialt minne som undersöktes. Författarna visar att djur som fått »ungt blod« har förändrad transkription i gener som kan kopplas till synaptisk plasticitet i celler i hippocampus – ett område man valt att undersöka då atrofi av i hippocampus i takt med ökad ålder är välkänt. Likaså aktiveras transkriptionsfaktorn CREB (cykliskt AMP-respons- elementbindande protein) i hippocampus hos djur som fått ungt blod. Vad det är i det unga blodet som orsakar detta återstår att utreda, likaså om samma effekt kan noteras hos människor. Författarna hoppas att rönen i förlängningen ska bidra till ökad förståelse kring alzheimer och andra demenssjukdomar. I tidskriften Science presenteras två studier kring GDF11 (growth differentiation factor 11) som finns i ökad utsträckning hos unga djur. GDF11 kan påverka hjärtfunktionen hos äldre möss med hjärtsvikt och tycks också kunna »föryngra« skelettmuskulatur. Det skulle också kunna vara en bidragande faktor till den föryngrande effekten i hjärnan av ungt blod då en av studierna i Science visar att GDF11 kan stimulera till neurogenes.