I Lancet presenteras en omfattande sammanställning av det prognostiska värdet av att mäta cirkulerande tumörceller vid metastaserad bröstcancer. Författarna har sammanställt data från 20 kohorter från 17 europeiska centrum som behandlar patienter med bröstcancer. Totalt ingår 1 944 patienter med metastaserad bröstcancer i materialet. För dessa har nivåerna av cirkulerande tumörceller (CTC, circulating tumour cells) mätts inför och under behandling. Ungefär hälften av patienterna hade ett CTC-tal som översteg 5 per 7,5 ml före behandling, och för dessa var prognosen sämre jämfört med dem som hade ett tal under denna nivå. Studien visar dessutom att ökade nivåer av CTC efter 3–5 veckors behandling jämfört med utgångsvärdet var förknippat med försämrad prognos vad gäller både progressionsfri överlevnad och total överlevnad. Likaså är ökade CTC-nivåer 6–8 veckor efter påbörjad behandling jämfört med ursprungsvärdet förknippat med försämrad prognos enligt båda dessa effektmått. CTC tycks dessutom vara prognostiskt bättre vid varje undersökt tidpunkt jämfört med cancermarkörer som CEA och CA 15-3, vilka ofta används i dag.

Författarna sammanfattar resultaten med att CTC är en oberoende prognostisk faktor för överlevnad vid metastaserad bröstcancer som adderar mer prognostiskt värde än tumörmarkörer i serum när man slår samman effekten med andra kliniska parametrar. Artikeln kommenteras i Lancet under rubriken »Circulating tumor cells: telling the truth about metastasis«. I kommentaren beskrivs CTC som ett »ovärderligt verktyg« för läkare som överväger olika behandlingsalternativ för patienter med metastaserad bröstcancer. Värt att notera är att medicinteknikföretaget Janssen Diagnostics varit med och finansierat studien.