För de undersökta personerna var fotbollsspel även kopplat till längre reaktionstid. Ju längre individen spelat, desto längre reaktionstid. Foto: Kuzma/Colourbox

I JAMA presenteras en studie i vilken man tittat på hippocampus storlek hos män som spelar amerikansk fotboll. Studien omfattar 50 män, samtliga amerikanska fotbollsspelare på elitnivå, och 25 jämnåriga kontroller utan liknande idrottsbakgrund. Bland de 50 fotbollsspelarna hade hälften diagnostiserats med hjärnskakning av läkare vid minst ett tillfälle. Samtliga deltagare och kontroller har genomgått undersökning med magnetkamera i syfte att avgöra hippocampus storlek. Hippocampus valdes på grund av sin känslighet för traumatiska skador. Bland annat har djurförsök visat att upprepade trauman mot huvudet, även relativt milda sådana, resultaterar i celldöd i hippocampus.

Magnetkameraundersökningen gjordes, i de fall deltagarna drabbats av hjärnskakning, minst en månad efter att deltagarna drabbats av sin hjärnskakning. Därtill genomgick deltagarna en grupp kognitiva test av t ex verbalt och visuellt minne och reaktionstid. Det visade sig att hippocampus var mindre hos fotbollsspelarna jämfört med de jämnåriga kontrollerna. Och bland fotbollsspelarna var hippocampus mindre bland dem som haft hjärnskakning jämfört med de som inte haft det. Jämfört med jämnåriga kontroller var hippocampus i storleksordningen 15 procent mindre hos fotbollsspelare som inte haft hjärnskakning och 25 procent mindre hos spelare som haft det. Dessutom noterades ett »dossamband«: ju fler år de spelat fotboll, desto mindre var hippocampus.

När det gällde det sammanslagna resultatet av de kognitiva testen noterades inte några skillnader mellan grupperna; däremot var fotbollsspel kopplat till längre reaktionstid. Ju längre individen spelat, desto längre reaktionstid. Vad sambandet beror på återstår att utreda. En möjlighet är naturligtvis att hjärnskakningar leder till en mekanisk skada på hippocampus, en annan är att fotbollsspelare på elitnivå går med ett högt stresspåslag. Till exempel kan kortisol påverka hippocampus storlek negativt eftersom hippocampus har många glukokortikoidreceptorer. Författarna efterfrågar longitudinella studier där spelare och kontroller följs under längre tid med löpande MR-undersökningar.