I Nature presenteras en studie i vilken kardiomyocyter skapade från mänskliga embryonala stamceller använts för att behandla apor med ischemisk skada i hjärtat. Försöken har gjorts av forskare från USA och Australien och bygger på att humana kardiomyocyter utvecklade från embryonala stamceller (human embryonic stem cell derived cardiomyocytes, hESC-CM) injicerats i svinmakaker, en apa som normalt finns på bland annat Borneo och Sumatra. Aporna hade två veckor före injektionen fått koronarkärl avstängda med infarkt och myokardskada som följd. Frågan var således om de nya cellerna skulle kunna reparera skadan.

Det var en ordentlig mängd celler, i storleksordningen en miljard, som sprutades in i myokardiet. Detta är betydligt fler än vad som tidigare injicerats vid liknande försök. Djuren stod på immunsupprimerande behandling för att cellerna inte skulle stötas bort. De nya cellerna integrerades successivt i vävnaden, mognade och tycktes efter ett par veckor bidra till hjärtats pumpförmåga tillsammans med de ursprungliga hjärtcellerna. Tre månader efter injektionen hade de integrerats helt. I genomsnitt »reparerades« runt 40 procent av skadan av de nya cellerna hos djuren. Intressant nog tycktes det även växa in nya blodkärl i de områden i hjärtat där cellerna injicerats.

Värt att notera är dock att ejektionsfraktionen ökade för en del, men inte alla, apor i försöken. Arytmier noterades i flera fall, men de var inte dödliga. Just potentiella komplikationer vad gäller arytmirisk är något som fortsatt forskning måste fokusera på innan metoden kan komma att bli aktuell att pröva på människor, vilket sannolikt lär dröja åtminstone tre till fem år.