Studiedeltagarna som ökade sitt kaffeintag med mer än 1 kopp/dag över en fyraårsperiod hade 11 procents lägre risk för att utveckla diabetes typ 2 under de efterföljande fyra åren. Foto: Fotolia

Konsumtion av kaffe och te har associerats till en lägre risk för diabetes typ 2, och i enstaka randomiserade studier har kaffeintag visats leda till minskad postprandial blodglukosnivå.

För att undersöka hur förändringar i konsumtionen av kaffe påverkar risken för diabetes typ 2 genomfördes en prospektiv studie av 125 000 amerikanska män och kvinnor, som följdes från 1986 till 2006. Studiedeltagarna togs från de tidigare etablerade kohorterna Nurses’ health study, Nurses’ health study II och Health professionals’ follow-up study. Genom regelbundna frågeformulär kartlades matintag och incidens av diabetes typ 2.

De studiedeltagare som ökade sitt kaffeintag med mer än 1 kopp/dag över en fyraårsperiod hade 11 procents lägre risk (95 procents konfidensintervall, KI, 3–18) för att utveckla diabetes typ 2 under de efterföljande fyra åren jämfört med de som inte ändrade sitt intag. De som minskade sitt kaffeintag med mer än 1 kopp/dag hade i stället 17 procents (95 procents KI, 8–26) ökad risk. En ökad konsumtion sänkte risken för diabetes typ 2 oberoende av hur stort kaffeintaget var från början.

Ändringar i konsumtionen av koffeinfritt kaffe och av te var inte förknippade med risk för diabetes typ 2. Dock togs ingen hänsyn till typ av te, och antalet tedrickare i studien som ändrade sin konsumtion var lågt.

Författarna drar slutsatsen att ökad konsumtion av kaffe, men inte av te, kan sänka risken för diabetes typ 2, oberoende av hur stort kaffeintaget är från början.