Både akamprosat och naltrexon bedöms ha bättre effekt än disulfiram (antabus) när det gäller att förebygga alkoholmissbruk. Foto: G Vlada/Colourbox

I JAMA jämförs två olika behandlingar för alkoholmissbruk: akamprosat (som bland annat säljs under namnet Campral) och naltrexon. Båda preparaten används för att minska alkoholberoende. Mekanismerna skiljer sig dock. Akamprosat är främst en NMDA-receptorantagonist medan naltrexon är en antagonist till opioidreceptorn. Författarna har gjort en metaanalys och försökt svara på vilket av dem som ger bäst effekt. Totalt har man tittat på 122 randomiserade studier och ett kohortmaterial. Sammalagt omfattar dessa studier 22 803 individer. Medelåldern hos de behandlade skiljer sig i de olika materialen men låg ofta kring 40 år. Behandlingstiderna varierade från 12 till 52 veckor. Samtliga deltagare uppfyllde kriterier för alkoholberoende och behandlingen sattes in efter att de avgiftats med en nykter period på minst tre dagar. Av de 123 studierna omfattade 23 akamprosat och 53 naltrexon medan resterande material undersökte båda preparaten.

Resultaten då? Till att börja med minskade både akamprosat och naltrexon risk för återfall jämfört med placebo. När de jämfördes mot varandra på en övergripande nivå noterades däremot inga större skillnader i effektivitet. I genomsnitt måste 12 individer behandlas med akamprosat och 20 med naltrexon (s k  number needed to treat) för att ge en individ önskad effekt, dvs att helt avstå från alkohol. Naltrexon var däremot bättre avseende förebyggande av återfall i tungt drickande, definierat som minst fem enheter alkohol per dag för män och fyra för kvinnor.

Vid val av preparat får man ta hänsyn till faktorer som biverkningar och administration, konstaterar författarna. Akamprosat är till exempel kontraindicerat vid njursvikt medan naltrexon är olämpligt om det föreligger leverpåverkan. En annan viktig skillnad mellan preparaten är att akamprosat tas tre gånger per dag medan naltrexon bara behöver tas en gång. Värt att notera är dessutom att både akamprosat och naltrexon bedöms ha bättre effekt än disulfiram (antabus) när det gäller att förebygga alkoholmissbruk. När det gäller andra mått på resultat vid sidan av återfall, såsom komorbiditet och psykiskt välbefinnande, har för få material inkluderat uppgifter om detta för att man ska kunna dra några slutsatser.