Enligt studien är det alltid värdefullt att ta tag i sin övervikt, oavsett när i livet detta sker och oavsett om man lyckas hålla den lägre vikten under en längre tid. Foto: Colourbox

I Lancet Diabetes & Endocrinology presenteras en studie i vilken man tittat på kopplingen mellan övervikt/fetma och riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom. Det unika med materialet är att författarna följt samma individer från barndom och fram till 60-årsåldern och undersökt hur fetma i olika stadier av livet kan kopplas till riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom. Studien bygger på ett nationellt representativt material med 5 362 individer som föddes i Storbritannien under mars 1946. Dessa har följts med undersökningar, som bland annat omfattar vikt och blodtryck, under barndomen och sedan löpande under vuxenlivet vid åldrarna 36, 43, 53 och 60–64 års ålder. Den sista mätningen gjordes under perioden 2006 till 2010 då deltagarna således var 60 till 64 år. Författarna har haft tillgång till uppgifter från 1 273 individer. Att det bara är en knapp fjärdedel av individerna som ingick i den ursprungliga kohorten som finns med i den aktuella studien beror dels på att en del av de 5 362 personerna som ursprungligen ingick har avlidit, dels på att vissa valde att avstå.

Det visade sig att övervikt och fetma vid mätningen vid 60–64 års ålder var kopplat till både ökad tjocklek av intima media i karotiderna och ökat systoliskt blodtryck. Man såg också en positiv korrelation mellan hur länge deltagarna haft övervikt/fetma under livet och ökat systoliskt blodtryck, ökad intima media-tjocklek, förekomst av diabetes och leptinnivåer. Det tycks med andra ord finnas en kumulativ effekt av fetma på kardiovaskulära riskfaktorer: ju längre någon varit överviktig/fet, desto mer påverkas riskfaktorerna i ogynnsam riktning. Fetma i barndomen var emellertid inte tydligt kopplad till dessa faktorer.

Författarna såg dessutom att individer som varit överviktiga/feta vid en mätning men som gått ner en »nivå«, exempelvis från fetma till övervikt eller från övervikt till normalvikt, hade mindre förtjockad intima media och lägre leptinnivåer än de som inte lyckats gå ned i vikt. Detta trots att den förstnämnda gruppen i vissa fall gick upp i vikt senare i livet. En slutsats man kan dra är således att det alltid är värdefullt att ta tag i sin övervikt, oavsett när i livet detta sker och oavsett om man lyckas hålla den lägre vikten under en längre tid.