Varken solsken eller fet fisk skulle ha förbättrat Poseidons astma – om han hade haft det. Foto: Björn Enström

I JAMA presenteras en studie i vilken man undersökt effekten av tillskott av D-vitamin vid astma. Studien har gjorts vid nio olika centrum i USA och omfattar 408 vuxna astmapatienter som behandlades med kortikosteroider men som fortfarande hade symtom av astma. Deltagarna hade därtill relativt låga nivåer av D-vitamin (25-hydroxi-vitamin D-nivåerna understeg 30 ng/ml) när detta undersöktes. Deltagarna lottades till två lika stora grupper. I behandlingsgruppen gavs D-vitamin (D3) i engångsdos om 100 000 IE samt därefter 4 000 IE per dag i 28 veckor. En kontrollgrupp gavs placebo. Författarna har därefter tittat på hur lång tid det tog innan behandlingen »fallerade«, vilket är ett sammansatt mått som bland annat omfattar om deltagaren uppsökt sjukhus för astmasymtom, fått försämrad lungfunktion eller fått öka dosen beta-agonister.

Det visade sig sammanfattningsvis inte föreligga några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna, vare sig när man tittade på det bredare utfallet, det vill säga tid till fallerad behandling. Inte heller såg man skillnader mellan grupperna när man tittade på ett antal andra specifika utfallsmått såsom livskvalitet eller inflammation i luftvägarna. Författarna konstaterar sammanfattningsvis att tillskott av D-vitamin inte skyddar mot behandlingssvikt eller exacerbation hos astmatiker med låga D-vitaminnivåer.