Nydiagnostiserade patienter med parkinson bör ges L-dopa. Den slutsatsen kan man dra av en omfattande studie som presenteras i tidskriften Lancet.  Undersökningen har gjorts vid 91 centrum, de flesta i Storbritannien, under perioden 2000–2009. Totalt omfattas 1 620 patienter med nydiagnostiserad parkinson, medelålder 62–71 år, majoriteten män. Deltagarna hade lottats till behandling med tre olika typer av preparat: L-dopa (528 patienter), dopaminagonister (632 patienter) eller så kallade MAOBI (monoaminoxidas typ B-hämmare, 460 patienter). Studien var inte blindad, såväl patienter som förskrivande läkare visste vilket preparat som gavs.

Den genomsnittliga uppföljningstiden var tre år men vissa patienter följdes i nio år. Deltagarna har bland annat skattats med skalan PDQ-39 (Parkinson disease questionnaire) och skalor kring livskvalitet. När man tittade efter tre år visade det sig att patienter som fått L-dopa hade något mindre besvär av sin sjukdom än patienter som fått övriga preparat, dels vad gäller rörelser men också vad gäller livskvalitet. Skillnaderna mellan grupperna var dock små. Visserligen noterades ökade problem med ofrivilliga rörelser i gruppen som fått L-dopa jämfört med övriga grupper, men de sammanlagda rörelsesymtomen var trots detta mindre i denna patientgrupp. Liknande resultat till fördel för L-dopa noterades även efter sju år för de patienter som följdes så länge. Några större skillnader vad gäller demensutveckling och andel av patienterna i respektive grupp som inte kunde bo hemma noterades inte.

Intressant nog såg författarna inte någon negativ kumulativ effekt av L-dopa över tid, inte heller iakttogs någon minskad positiv effekt. De sammanfattar studien med att man inte sett några fördelar med att använda »dopaminsparande« preparat som MAOBI eller dopaminagonister framför L-dopa hos parkinsonpatienter, vare sig på kort eller lång sikt.

Studien är betydligt större och har längre uppföljningstid jämfört med tidigare material. Författarna betonar att man inte automatiskt kan dra slutsatsen att L-dopa är ett bra alternativ som första behandling för unga Parkinson-patienter (bara 12 procent av deltagarna var under 60 år i studien) där just dyskinesi är ett symtom som man ofta prioriterar att undvika.