Genom palliativa hemsjukvårdsteam kan behovet av akutsjukvård i livets slutskede minskas, enligt en kanadensisk studie som publiceras i BMJ.

Många patienter i livets slutskede önskar få spendera sin sista tid i hemmet. Vårdteam som är specialiserade på palliativ hemsjukvård har visats framgångsrikt lindra patienters symtom och öka deras livskvalitet, men få studier har hittills kunnat visa att de även förmår minska antalet undvikbara sjukhusinläggningar.

En forskargrupp i Kanada har genomfört en retrospektiv kohortstudie för att undersöka effekten av specialiserad palliativ hemsjukvård på antal akutbesök, sjukhusinläggningar i livets slutskede och dödsfall på sjukhus. I studien jämfördes 3 109 patienter som var inskrivna hos specialiserade palliativa hemsjukvårdsteam under 2009–2011 med 3 109 matchade kontroller som inte hade tillgång till denna vårdform.

De palliativa hemsjukvårdsteamen fanns tillgängliga dygnet runt, och bestod av läkare och sjuksköterskor specialiserade på vård i livets slutskede. I både studie- och kontrollgrupp hade ca 80 procent av patienterna cancer.

Jämfört med kontrollgruppen hade patientgruppen med tillgång till specialiserad palliativ hemsjukvård betydligt lägre risk för akutbesök på sjukhus (relativ risk 0,77, 95 procents konfidensintervall (KI) 0,69–0,86) såväl som för inläggning på sjukhus (relativ risk 0,68, 95 procents KI 0,61–0,76) under sina sista två veckor i livet. Dessutom dog färre i studiegruppen (16,2 procent) än i kontrollgruppen (28,6 procent) på sjukhus (P<0,001).

Palliativa hemsjukvårdsteam tycks vara ett effektivt sätt att minska såväl antalet dödsfall på sjukhus som behovet av akutsjukvård vid vård i livets slutskede.