Intracerebral blödning temporoparietalt på höger sida. Foto: Läkartidningen nr 35/2010.

Har simvastatin en plats i den farmakologiska arsenalen vid subaraknoidalblödning? Den frågan har en grupp forskare utrett i en studie som presenteras i Lancet Neurology. Bakgrunden är att preparatet ibland ges i akutskedet vid subaraknoidalblödning i syfte att minska vasospasm.

Den dubbelblindade studien har gjorts under perioden 2007 till 2013 vid 36 olika centrum i nio länder. Totalt omfattas 782 patienter mellan 18 och 65 år som inkommit med subaraknoidalblödning till följd av rupturerat aneurysm. Hälften av dessa gavs simvastatin. Behandlingen sattes in i samband med ankomst till sjukhuset och fortsatte sedan i 21 dagar, med dosen 40 mg per dag. Resten utgjorde kontroller som fick placebo. Resultatet mättes efter sex månader med den 6-gradiga modifierade Rankin-skalan som används för att gradera symtom efter stroke.

Ett halvår efter insjuknandet förelåg det sammantaget inte några skillnader mellan behandlings- och placebogruppen, vare sig vad gällde andel av patienterna i respektive grupp som avled eller andel som drabbades av svåra neurologiska sequelae. Några skillnader på kort sikt noterades inte heller. På biverkningssidan noterades inte några skillnader mellan behandlings- och placebogruppen, vilket innebär att behandlingen var säker. Mot bakgrund av att man inte sett någon effekt finns det emellertid ingen anledning att rutinmässigt ge simvastatin vid subaraknoidalblödning, sammanfattar författarna.