Hur kostnadseffektiva är egentligen kirurgiska ingrepp i jämförelse med exempelvis vaccinationsprogram? Foto: Colourbox

Under senare år har vi globalt sett blivit allt bättre på att behandla undernäring och infektionssjukdomar. Det gör att det relativa »hotet« från sjukdomar och tillstånd som kan behandlas kirurgiskt blivit allt större. Men hur kostnadseffektiva är egentligen kirurgiska ingrepp i jämförelse med exempelvis vaccinationsprogram? Den frågan har en grupp amerikanska forskare fokuserat på i en studie som presenteras i tidskriften Lancet Global Health. Författarna har granskat 26 studier från perioden 1996 till 2012 kring kostnadseffektivitet av en lång rad kirurgiska ingrepp. Kostnaderna för ingreppen har räknats om till 2012 års värde i amerikanska dollar (justerat för inflation och valutakurs). Som mått på det medicinska värdet har man använt funktionsjusterade levnadsår (disability adjusted life years, DALY). Där det funnits flera studier som mätt kostnadseffektivitet för samma ingrepp har författarna tagit ett medelvärde.

Till resultaten hör bland annat att manlig omskärelse, som bland annat minskar risk för överföring av HIV, har en kostnad per DALY på 13,78 dollar. Det kan jämföras med vaccination, som generellt kostar 12–26 dollar per DALY (beroende på vaccin), och malarianät med en kostnad i spannet 6–22 dollar per DALY. Kejsarsnitt och ortopedisk kirurgi kostar 315 respektive 381 dollar per DALY vilket kan jämföras med exempelvis antiviral behandling av HIV som kostar 453 till 648 dollar per DALY.

Att författarna behövt göra stora förenklingar och generaliseringar för att kunna få fram siffrorna säger sig självt. Icke desto mindre visar studien att vissa kirurgiska ingrepp kan vara enkla, billiga och mycket kostnadseffektiva även i ett globalmedicinskt perspektiv och närmast i nivå med insatser som vaccination.