Autoreferat. En ny studie från Karolinska Institutet visar att övervikt och fetma under graviditet ökar risken för syrebrist hos det nyfödda barnet. Studien, som baseras på data från Medicinska födelseregistret omfattar drygt 1,7 miljoner förlossningar mellan åren 1992 och 2010. Endast fullgångna, enkelbördiga graviditeter (gestationsvecka ≥ 37) inkluderades. De blivande mödrarnas BMI beräknades utifrån vikt och längd registrerad vid inskrivningen på MVC. Kvinnorna kategoriserades som underviktiga (BMI <18,5), normalviktiga (BMI 18,5–24,9), överviktiga (BMI 25–29,9), obesa grad Ι (BMI 30–34,9), obesa grad ΙΙ (BMI 35–39,9) och obesa grad ΙΙΙ (BMI ≥40). Risken för asfyxi, definierat som Apgarpoäng 0–3 vid 5 respektive 10 minuter efter födelsen, beräknades för de olika viktklasserna med normalviktiga kvinnor som referens. Vidare analyserades risken för mekoniumaspiration och neonatala kramper, definierade utifrån diagnoskoder för dessa tillstånd.

Resultaten visar ett linjärt dos–responssamband mellan ökande övervikt hos mamman och ökad risk för låga Apgarpoäng, mekoniumaspiration och kramper. Jämfört med barn till normalviktiga kvinnor hade barn till överviktiga kvinnor 55 procents högre risk för låga Apgarpoäng (0-3) vid 5 minuter. Motsvarande siffror för barn till mammor med obesitas grad Ι var 80 procent och för obesitas grad ΙΙ och ΙΙΙ 240 procent respektive 380 procent. Riskerna kvarstod oförändrade i analyser som justerades för maternella karaktäristika, förlossningssätt, förekomst av fostermissbildning och graviditetskomplikationer som diabetes, havandeskapsförgiftning och högt blodtryck.

Resultaten överensstämmer med andra studier som visar att obesitas under graviditet medför ökad risk för flera allvarliga komplikationer hos både mor och barn. De komplikationer som redovisas i den aktuella studien är potentiellt mycket allvarliga för barnet. Men det är viktigt att påpeka att även om de relativa riskerna för dessa komplikationer är flerfaldigt ökade så är de absoluta riskerna låga.