Efter terrorattackerna 11 september var risken för prematur förlossning fördubblad bland gravida kvinnor som drabbades av PTSD i samband med händelsen. Foto: Eduard/Fotolia

Kan posttraumatisk stress, PTSD, och depression hos gravida leda till ökad risk för prematur förlossning? Den frågan har en grupp amerikanska forskare försökt besvara i en studie som presenteras i tidskriften JAMA Psychiatry. Registerstudier har tidigare visat att risken för prematur förlossning var fördubblad bland gravida kvinnor som drabbades av PTSD i samband med terrorattackerna 11 september.

I den nu aktuella studien har 2 654 kvinnor från 137 centrum i den amerikanska delstaten Massachusetts ingått. Kvinnorna intervjuades före graviditetsvecka 17 avseende PTSD, depression (major depression) och paniksyndrom.  Det är viktigt att notera att diagnoserna (som inte är regelrätta diagnoser) inte har satts av psykiatrer eller andra läkare utan av intervjuare som strikt följt ett frågeformulär där vissa svar resultaterar i en viss diagnos men där det inte görs någon sammantagen bedömning vid sidan av formulären. Prematur förlossning har definierats som födsel före graviditetsvecka 37.

Totalt uppfyllde 129 kvinnor, motsvarande 4,9 procent, kriterier för PTSD enligt formulären. Bland dessa var det vanligare med för tidig förlossning. För dem som uppfyllde kriterier för både PTSD och depression var risken för prematur förlossning ökad med fyra gånger jämfört med gruppen i stort. Användning av SSRI var kopplad till ökad risk för prematur förlossning men riskökningen var betydligt mindre, drygt 50 procent. Kopplingen mellan SSRI och för tidig förlossning skulle naturligtvis kunna bero på att patienter som förskrivs dessa är deprimerade eller har PTSD och därigenom redan har ökad risk för prematur förlossning. Även användning av bensodiazepiner var kopplad till ökad risk för prematur förlossning, men antalet kvinnor som använde sådana under graviditeten var lågt (totalt 68) vilket gör det svårt att dra slutsatser.

En möjlig mekanism bakom sambandet är att stress påverkar HPA-axeln och därigenom leder till ökade nivåer av CRH, kortikotropinfrisättande hormon. Under graviditet produceras CRH av placentan i ökad takt ju längre graviditeten pågår. Höga halter av CRH kan därför misstolkas av kroppen som att graviditeten kommit längre än den i själva verket har, med ökad risk för prematur förlossning som följd.