På basis av studien kan man ifrågasätta sjukgymnastik vid höftledsartros. Foto: Fotolia

Sjukgymnastik ger inte bättre resultat än placebo vid höftledsartros. Det visar en studie från Australien som presenteras i JAMA. Undersökningen omfattar 102 individer över 50 års ålder, genomsnittsålder runt 64 år, med röntgenverifierad höftledsartros. Samtliga hade haft värk i minst tre månader och skattade en smärta på minst 40 av 100 under den senaste veckan.

De lottades till två grupper. En grupp fick sjukgymnastik under tolv veckor. Sjukgymnastiken gavs individuellt vid tio tillfällen om vardera 30 till 60 minuter och omfattade bland annat utbildning om artros och hur rörelse påverkar smärtan, mobiliserings- och stretchningsövningar samt massage. Hemuppgifter ingick också.

En kontrollgrupp fick en verkningslös gel samt en ultraljudsundersökning av höften. De fick själva smörja på gelen på höften tre gånger per vecka, ovetande om att varken ultraljud eller gel påverkar artros eller värk.

I genomsnitt hade behandlingsgruppen 58 poäng och placebogruppen 59 poäng på den 100-gradiga smärtskalan när studien påbörjades. Efter behandlingen sjönk genomsnittet till 40 respektive 35 poäng. Skillnaden i effekt mellan behandlings- och placebogruppen uppgick till 6,9 till fördel för placebogruppen (95 procents konfidensintervall –3,9 till 17,7) vilket således innebär att placebo var lika effektivt som behandling. Liknande skillnader till fördel för placebogruppen noterades även efter 36 veckor. När man tittade specifikt på fysisk funktion och gångsmärta noterades små skillnader till fördel för placebogruppen efter både 13 och 36 veckor.

Fler biverkningar noterades i behandlingsgruppen, vilka i de flesta fall dock var lindriga med främst ökad stelhet eller värk. Några större skillnader vad gäller medicinering noterades inte mellan grupperna.

Författarna konstaterar att man på basis av studien kan ifrågasätta sjukgymnastik vid höftledsartros, men understryker att man inte automatiskt kan dra slutsatsen att det är verkningslöst även hos yngre patienter.