Allt färre amerikaner drabbas av stroke, och av dem som drabbas är det allt färre som avlider. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Författarna har tittat på frekvens och utveckling av stroke i USA under perioden 1987 till 2011: hur många som drabbats, hur många som avlidit i sjukdomen och hur det har förändrats under perioden. Studien bygger på en kohort med drygt 14 000 amerikaner från olika delar av USA. Deltagarna var alla mellan 45 och 64 år då studien påbörjades, och ingen hade då haft stroke. De har därefter följts under drygt två decennier genom bland annat telefonintervjuer. Dessutom har författarna tittat på data från sjukhus i geografisk närhet till deltagarna.

Totalt drabbades 1 051 individer (7 procent) av stroke under de 24 år deltagarna följdes. Av dessa drabbades 929 av ischemisk stroke och 140 av hemorragisk stroke. 18 individer hade både en ischemisk och hemorragisk stroke. Incidensen för båda tillstånden uppgick till 3,73 fall/1 000 personår över hela tidsperioden. För ischemisk stroke var incidensen 3,29 fall/1 000 personår och för hemorragisk stroke 0,49.

Strokeincidensen sjönk under tidsperioden. I genomsnitt minskade den med 0,8 fall/1 000 personår för varje decennium. Intressant nog var det framför allt bland individer över 65 år som man noterade en minskning vad gäller antal drabbade, vilket man däremot inte såg bland yngre individer. Av de strokedrabbade avled 58 procent någon gång under studien (vilket kan innebära att de drabbats av en stroke 1988 och avled 2011), 21 procent avled inom ett år efter sin stroke. Dödligheten var något högre för hemorragisk stroke än för ischemisk, men även för mortalitet noterades en positiv utveckling med sjunkande mortalitet – den minskade varje decennium med i storleksordningen åtta dödsfall per 100 drabbade. Särskilt tydligt minskade mortaliteten för yngre (under 65 år). En slutsats är således att det i nuläget är viktigt att bli bättre på att förebygga stroke hos unga samtidigt som mortaliteten måste sänkas hos äldre som drabbas. Runt 800 000 amerikaner drabbas varje år av stroke.