I New England Journal of Medicine presenteras en amerikansk studie i vilken en grupp forskare undersökt effekten av epidurala injektioner av glukokortikoider vid spinal stenos. Studien bedrevs under perioden 2011 till 2013 vid 16 olika centrum i USA.

Författarna inkluderade 400 patienter, samtliga över 50 års ålder och med spinal stenos som verifierats med DT eller MR. Efter lottning fick en försöksgrupp epidural injektion med kortikosteroider och lidokain, och en grupp fick endast injektion med lidokain. Steroidpreparaten skiljde sig, både vad gäller typ av preparat och given dos, då behandlande läkare helt enkelt fick ge de preparat de var vana vid. Patienterna fick i vissa fall två injektioner. Primärt effektmått var symtom efter sex veckor, skattat enligt skalan Roland–Morris disability questionnaire (RMDQ) vilket maximalt ger 24 poäng och mäter vilka handikapp patienten har av sin stenos. Därtill har patienterna skattat smärta enligt en tiogradig skala.

Det visade sig sammantaget inte föreligga några skillnader mellan grupperna efter sex veckor, vilket innebär att epidurala kortisoninjektioner inte gav någon ytterligare effekt vid sidan av lidokain. Vid en mätning efter tre veckor noterades visserligen något bättre resultat i gruppen som fått kortisoninjektioner, men författarna konstaterar att skillnaderna var så små att de knappast är kliniskt relevanta.

Värt att notera är att för båda grupper noterades minskad smärta och minskat upplevt handikapp efter sex veckor. Bidragande till detta är sannolikt en placeboeffekt, konstaterar författarna. Dock har man inte haft en grupp patienter som fått en skeninjektion (sham injection) vilket hade kunnat visa om lidokain i sig ger en effekt.