Kombinationen av SSRI och KBT ger bäst effekt vid psykogena icke-epileptiska krampanfall. Det visar en studie som presenteras i Lancet Psychiatry. Studien har bedrivits vid tre centrum i USA och omfattar 34 patienter med psykogena kramper som haft minst ett anfall under den månad som föregick inklusion i studien. Patienter som behandlades med MAO-hämmare eller bedömts som suicidala/missbrukare exkluderades. Deltagarna – mellan 18 och 65 år – lottades till antingen behandling med SSRI (sertralin), kognitiv beteendeterapi (KBT), både KBT och SSRI eller ingen behandling. Sertralinbehandlingen titrerades upp till 200 mg, förutsatt att patienten tålde det. Forskarna följde anfallsfrekvens (egenrapporterad) och gjorde skattningar beträffande ångest, depression, livskvalitet och allmän funktionsnivå under den 16 veckor långa behandlingen. KBT gavs i form av en 60 minuters session per vecka i tolv veckor. Samtliga terapeuter fick träning av forskarna bakom studien inför behandlingen, och hade »övningspatienter« med videoövervakade sessioner innan de träffade de patienterna som ingick i studien.

Resultatet visade bäst effekt för de patienter som fick både KBT och SSRI. För dem noterades en minskning i antalet anfall per månad med 59 procent, jämfört med före undersökningen. För patienterna som bara fick KBT var minskningen 51 procent, och därtill noterades en statistiskt säkerställd förbättring vad gäller både ångest, depression och allmän funktion (global functioning). De patienter som bara fick sertralin visade ingen statistiskt säkerställd minskning i antal anfall.

Psykogena icke-epileptiska krampanfall är vanligt. Författarna anger att så mycket som 20–25 procent av alla patienter med epilepsidiagnos kan vara felaktigt diagnostiserade och i själva verket ha psykogena anfall. Detta är viktigt att känna till då dessa patienter inte svarar på antiepileptisk medicinering, och till och med kan försämras av den. Värt att notera är att den aktuella studien är en pilotundersökning med färre än tio patienter i respektive grupp.