Denguefeber orsakas av flavivirus som sprids med myggor av släktet Aedes.

Foto: Matee Nuserm/Colourbox

I storleksordningen 100 miljoner människor drabbas varje år av denguefeber. Något vaccin har hittills inte funnits mot virussjukdomen, men i Lancet presenteras data från en fas III-studie för ett vaccin. Studien har bedrivits i bland annat Malaysia, Filippinerna, Indonesien, Thailand och Vietnam, och omfattar 10 275 barn i åldrarna 2 till 14 år. Två tredjedelar vaccinerades och en tredjedel fick placebo. Vaccinet gavs vid tre tillfällen med sex månader mellan varje vaccinering. Därefter tittade man på i vilken utsträckning barnet smittats av sjukdomen, definierat som att smittan är både symtomgivande och virologiskt konfirmerad, under perioden som började 28 dagar efter att den tredje dosen givits och ett år framåt.
Totalt noterades 250 fall av denguefeber. Av dessa återfanns 117 i vaccingruppen och 133 i kontrollgruppen, men då bör man betänka att vaccingruppen var dubbelt så stor. Sammantaget beräknades att vaccinet minskar risken för smitta med 56 procent.
Antal sjukhusinläggningar av smittade barn var 67 procent färre i vaccingruppen. För så kallad hemorragisk denguefeber, en allvarligare form av sjukdomen med blödningar från slemhinnor, reducerades antalet fall med 89 procent hos vaccinerade. Biverkningar noterades i liknande utsträckning i båda grupper.
Författarna drar slutsatsen att vaccinet är effektivt och säkert. I princip samtliga av de vaccinerade barnen fick alla tre doser vaccin, vilket gör att författarna inte kunnat dra några slutsatser om hur effektiv en eller två doser vaccin är. Studien har finansierats av läkemedelsföretaget Sanofi Pasteur.