26,8 miljoner vuxna amerikaner, motsvarande 12 procent av landets vuxna befolkning, behandlas med någon form av psykofarmaka. Mot den bakgrunden har en grupp forskare studerat de besök som gjorts på somatiska akutmottagningar och som var orsakade av biverkningar till psykofarmaka. Studien omfattar tidsperioden 2009 till 2011 och individer 19 år och äldre, data hämtades från register. Ett nationellt representativt urval med 63 sjukhus har använts för att beräkna situationen i hela USA. Patienter som inkommit till akuten efter att avsiktligt ha förgiftat sig med psykofarmaka i syfte att skada sig eller suicidera har exkluderats. Inte heller ingår individer som sökt på grund av abstinens eller med känd missbruksproblematik.

Exkluderat dessa patienter beräknas att runt 89 000 vuxna människor varje år söker en amerikansk akutmottagning för biverkningar kopplade till psykofarmaka. Individer mellan 19 och 44 år står för hälften av dessa besök (49,4 procent). Av samtliga sökande läggs närmare var femte (19 procent) in på sjukhus.

De preparatgrupper som låg bakom flest besök, relaterat till förskrivning av preparaten i fråga, var antipsykotika, särskilt äldre neuroleptika, och litiumpreparat.

Det enskilda preparat som är vanligast att man söker akutmottagning för är zolpidem. 11 procent av samtliga besök berodde på detta preparat, och för de sökande över 65 år var zolpidem orsaken i mer än vart femte fall. Enligt amerikanska data har akutbesök kopplat till just zolpidem ökat med 220 procent under perioden 2005 till 2010. En viktig anledning till akutbesök kopplade till zolpidem är fallolyckor.

Till de vanligaste anledningarna till akutbesöken hör att patienter som behandlades med neuroleptika sökte för att de mådde konstigt (feeling abnormal) och hade rörelserelaterade symtom. Intressant att notera att det var relativt vanligt att patienter som behandlades med centralstimulantia sökte för kardiovaskulära orsaker. Studien visar onekligen vikten av att i varje enskilt fall noga väga fördelar mot risker vid förskrivning av psykofarmaka.