I Jama Surgery har en grupp amerikanska forskare tittat på progressionen av appendicit fram till ruptur.
Sjukdomsutvecklingen tros i huvudsak vara: appendicit med obstruktion av lumen leder till nedsatt blodflöde med gangränutveckling och påföljande ruptur. Det innebär att det är viktigt att patienten opereras snabbt så att appendix inte hinner spricka med de komplikationer detta är förenat med. Författarna har tittat på 9 048 fall av appendicit hos vuxna (över 18 år) i USA som opererats icke-elektivt vid såväl universitetssjukhus som landsortssjukhus. Genomsnittsåldern för patienterna var 40 år. Patienter som opererats men som då visat sig inte ha appendicit, har exkluderats. Data har inhämtats från journaler och diagnoskoder, vilket således innebär att det inte rör sig om en prospektiv studie.
Totalt noterades att blindtarmen spruckit i 15,8 procent av fallen. I genomsnitt tog det 8,6 timmar från det att patienten kom in till sjukhus till att denne låg på operationsbordet. Det gäller för såväl icke-rupturerade som rupturerade appendiciter. Men när man tittade på hur länge patienten varit på sjukhus fram till operation och om denne drabbats av ruptur så såg man inget samband. Tvärtemot vad man kan tro var det alltså inte vanligare att patienter som väntat länge på sjukhuset på operation drabbades av ruptur. En möjlig bidragande orsak till detta kan vara en snedvridning, då patienter som löper hög risk för ruptur överlag opereras snabbare. Men författarna tror också att resultatet, i alla fall delvis, återspeglar att ruptur av appendix inte är tidsberoende. Ruptur av appendix är oftast något som sker redan före ankomst till sjukhus, skriver de.
Intressant att notera är att faktorer som manligt kön, hög ålder, förekomst av övriga sjukdomar och om patienten inte hade sjukförsäkring (!) alla var kopplade till ökad risk för ruptur. Appendicitpatienter av asiatiskt ursprung visade sig löpa minskad risk att drabbas av ruptur.