Den amerikanska vapendebatten präglas ofta av argument som är dåligt underbyggda eller rent emotionella, i stället för faktabaserade. I JAMA Internal Medicine presenteras en studie där man tittat på delstaternas olika lagstiftning. Författarna har undersökt om hårdare vapenlagstiftning är kopplad till färre dödsfall där skjutvapen är inblandande. Studien avser perioden 2007 till 2010, och författarna har graderat samtliga amerikanska delstater efter hur hårda vapenlagar de har: vilken bakgrundskontroll av kunderna som vapenhandlare måste göra när de säljer vapen och ammunition, om vapenhandlarna måste föra register över sina kunder och om det finns förbud mot skjutvapen på offentliga platser. Dessutom undersöktes om det på delstatlig nivå beslutats om totalförbud mot att köpa automatvapen. Utifrån detta har författarna graderat respektive delstat på en 28-gradig skala, där en hög poäng innebär restriktiva lagar. Hårdast kontroll har man enligt studien i Massachusetts, Kalifornien och New Jersey, medan Alaska, Kentucky, Louisiana och Utah hör till staterna med lägst grad av vapenkontroll.

I nästa steg har författarna tittat på dödsfall till följd av skjutvapen, vilket inkluderar mord, olyckor och självmord. Totalt noterades 121 084 vapenrelaterade dödsfall i hela USA under den studerade perioden, vilket således innebär runt 30 000 vapenrelaterade dödsfall varje år. Det motsvarar en död var tredje timme året om.

På delstatsnivå dör flest i Louisiana med 17,9 vapenrelaterade dödsfall per 100 000 invånare och år. I Hawaii är motsvarande siffra 2,9 dödsfall.

Sambandet mellan dödsfall och vapenrestriktioner visade sig vara tydligt: ju hårdare vapenlagar, desto färre dödsfall. När författarna delade upp delstaterna i fyra grupper efter poäng på »regleringsskalan« såg man att de med hårdast kontroll i genomsnitt hade 6,25 färre dödsfall på grund av skjutvapen jämfört med fjärdedelen med minst reglering.

Siffrorna är justerade för faktorer som ålder, kön, utbildningsnivå och befolkningstäthet.

En intressant observation är att det under helåret 2010 begicks 10 259 mord i USA. Skjutvapen var inblandade i 68 procent av fallen. Samma år skedde 38 364 självmord, och skjutvapen användes i över hälften (51 procent) av fallen.