I olika studier har bipolära och friska genomgått kognitiva test och prövat den emotionella reaktionen samtidigt som hjärnan undersökts med funktionell magnetkamera. Foto: Colourbox

I Lancet Psychiatry presenteras en metaanalys i vilken man undersökt hjärnan hos unga (under 18 år) med bipolär sjukdom och jämfört dessa med vuxna bipolära. Författarna har ställt samman data från flera studier och försökt svara på om det finns skillnader mellan unga och vuxna vad gäller vilka områden i hjärnan som är engagerade. Efter en omfattande litteratursökning har forskarna inkluderat 95 studier vilka i sin tur totalt omfattar drygt 4 000 unga och vuxna med bipolär sjukdom samt jämnåriga kontroller. I de olika studierna har man låtit både bipolära och friska genomgå kognitiva test och prövat den emotionella reaktionen på exempelvis olika bilder av ansikten. Samtidigt har hjärnan undersökts med funktionell magnetkamera.

Resultaten visar bland annat att i både inferiora prefrontala cortex och delar av amygdala skiljer sig aktiviteten mellan unga och vuxna bipolära när den emotionella reaktionen testas. För anteriora cigulat cortex (ACC) ses skillnader i aktivitet mellan unga och vuxna bipolära vid kognitiva test. Men i andra områden av hjärnan, däribland striatum, ventrala prefrontala cortex och delar av amygdala, är aktiviteten i hjärnan liknande hos både unga och vuxna med bipolär sjukdom (dock skiljer sig aktiviteten i dessa områden från friska)

Man kan ha flera invändningar mot studien. Det är naturligtvis ofta vanskligt att diagnostisera bipolär sjukdom hos individer under 18 år. Inte sällan krävs ett par års ytterligare historik, till dess att individen är i 20–25-årsåldern, för att diagnosen ska kunna säkerställas. Men även mot bakgrund av detta är studien principiellt intressant då funktionell magnetkamera har potential att bli ett kliniskt verktyg som skulle kunna användas som hjälp vid diagnos av både bipolär sjukdom och andra psykiatriska sjukdomar. Sjukdomar som vi idag främst har skattningsskalor och klinisk erfarenhet att luta oss mot vid diagnostik, vilket öppnar för subjektiva tolkningar. Ett möjligt sådant test skulle kunna vara att med hjälp av magnetkamera titta på reaktionen i amygdala när ansikten med olika uttryck visas. Den aktuella studien visar nämligen att aktiviteten ökar kraftigt i amygdala hos patienter med bipolär sjukdom. Det gäller särskilt patienter under 18 år.