I medier framställs det ofta att psykiskt sjuka är ansvariga för en stor andel av våldsbrott som begås. I Lancet Psychiatry presenteras en studie från forskare i Storbritannien där de i stället undersökt hur vanligt det är att psykiskt sjuka utsätts för allvarliga våldsbrott. Studien omfattar uppgifter från England och Wales från perioden 2003 till 2005 och författarna har tittat på samtliga 1 496 mord där under tidsperioden. Via register har de kontrollerat om den avlidne varit i kontakt med psykiatrivården under en tolvmånadersperiod före sin död.

Av de 1 496 offren hade 90 haft psykiatrisk kontakt ett år innan de mördades, vilket innebär att det var 2,6 gånger vanligare att en individ med psykiatrisk problematik blev dräpt, jämfört med normalbefolkningen. Av de 90 offren blev 29 mördade av en individ som själv hade kontakt med psykiatrisk vård, och av dessa 29 fall kände offret gärningsmannen i 23 fall.

Alkohol- och drogmissbruk var mycket vanligt förekommande hos både offer och gärningsman i de 29 fallen, betydligt vanligare än att offer och gärningsman hade en historik av våldsbrott. I sju av de 29 fallen hade både offer och gärningsman en schizofrenidiagnos. 

Att psykiskt sjuka löper ökad risk att själva utsättas för allvarliga våldsbrott utgör ett viktigt budskap till samhället. Som behandlande läkare måste man se riskerna dessa människor löper, och inte enbart fokusera på faran att patienterna ska begå brott eller ta sina egna liv. Vid alla risk- och farlighetsbedömningar bör man således bedöma risken att patienten själv ska utsättas för brott och våld, rekommenderar författarna.
Studien kan ses mot bakgrund av en svensk undersökning publicerad 2009 i JAMA (Läkartidningen nr 32–33/2009) i vilken det visades att ökad förekomst av våldsbrott bland patienter med schizofreni tycks bero på ökad förekomst av missbruk snarare än psykossjukdomen i sig. »Endast« schizofreni innebär alltså inte tydligt ökad våldsbenägenhet, det är bara om det samtidigt förekommer missbruk som risken ökar kraftigt.