Författarna har med utgångspunkt från ett nationellt representativt urval på närmare 600 000 individer tittat på diabetes hos individer i tre grupper: de som är födda 1985–1989, 1990–1999 och 2000–2011. Man har därefter, baserat på uppgifter om hur diabetesincidens och mortalitet ser ut i USA i dag och förväntas utvecklas, beräknat risken för att individer inom dessa tre ålderskohorter ska drabbas av diabetes någon gång under livet.

Forskarna beräknar att ungefär 20 procent av individer födda mellan 1985 och 1989 kommer att drabbas av diabetes. Denna andel fördubblas för dem som fötts 2000–2011; risken för dessa var som nämnts 40 procent.

För vissa minoritetsgrupper är diabetesrisken särskilt stor. Till exempel beräknas att mer än hälften av alla  kvinnor av latinamerikanskt ursprung födda mellan 2000 och 2011 kommer att drabbas av diabetes under livet. Intressanta datapunkter är också att en diabetesdiagnos till en 40-årig man under perioden 1990–1999 innebär att den förväntade livslängden förkortas med i genomsnitt 7,7 år jämfört med om mannen inte haft diabetes. Om diagnosen i stället gavs till en 40-åring under perioden 2000–2011 minskar den förväntade livslängden med 5,8 år, vilket således återspeglar att man blivit betydligt bättre på att behandla sjukdomen och de komplikationer som följer av den under de gångna tjugo åren. För kvinnor är motsvarande förlorade livslängd 8,7 år om diagnosen gavs 1990–1999 jämfört med 6,8 år om den gavs 2001–2011.

I dag vet vi att allt fler drabbas av diabetes i USA samtidigt som mortaliteten sjunker.  Ökad diabetesincidens i kombination med att mortaliteten i sjukdomen, och komplikationer relaterade till den, sjunker, gör att allt fler människor har diabetes under allt längre tid, det vill säga antalet »år med diabetes« ökar kraftigt i USA. Detta leder till stora vårdkostnader i ett land som redan lägger närmare 20 procent av BNP på hälso- och sjukvård.

I dag har närmare 30 miljoner amerikaner diabetes, vilket är närmare tio procent av landets befolkning.