I en omfattande studie publicerad i New England Journal of Medicine varnas för att artemisininresistent malaria sprids i de sydöstra delarna av Asien och kanske också i delar av Afrika. Malaria skördade i början av 1990-talet minst en miljon människoliv. Bidragande till detta var att parasiten i hög utsträckning blev resistent mot klorokin. Men sedan vände det till det bättre, och de senaste 20 åren har antalet dödsfall nästan halverats. Nu riskerar dock situationen att åter förvärras då malaria som är resistent mot artemisinin, ett av de absolut viktigaste preparaten mot parasiten, tycks öka i delar av världen.

Den aktuella studien har bedrivits under perioden 2011–2013 vid 15 centra i tio länder, sju i Asien och tre i Afrika. Totalt ingår 1 241 barn och vuxna med okomplicerad malaria. Det man undersökt är hur lång tid det tar att halvera antalet parasiter i blodet. Patienterna gavs först endast artemisininderivatet artesunat i tre dagar. Därefter fick de en kombinationsbehandling.

Studien visar att det i snitt tog sju timmar att halvera parasitantalet vid centra som befann sig vid gränsen mellan Thailand och Kambodja (över fem timmar betraktas som långsamt), vilket tyder på att resistent malaria sprids i dessa områden. Kortare genomsnittlig halveringstid (under fem timmar) noterades vid de centra i Afrika som ingick, men det går ändå inte att utesluta att resistent malaria sprids även där, konstaterar författarna. Intressant nog kopplas punktmutationer i en specifik del av ett protein i parasiten (proteinet går under namnet Kelch13) till ökad tid att halvera parasitantalet. Mutationerna utgör en potentiell markör för resistent malaria.

I NEJM konstateras i en kommentar till studien under rubriken »Treating malaria – a continuing challenge« att artemisininresistens är ett hot mot malariakontrollen i sydöstra Asien och att det nu är mycket viktigt att spridningen följs noga. Man avråder mycket starkt från monoterapi med artemisinin för att minska risken för ytterligare resistensutveckling.

Varningar kring spridning av resistent malaria har duggat tätt, till exempel i Lancet 2012 (refererad i LT nr 23/2012) där en studie visade att artemisininresistent malaria spreds i norra Thailand.