Observationsstudier har indikerat att bisfosfonater skulle kunna skydda mot bröstcancer. Nu har sambandet undersökts i en metaanalys som totalt inkluderar över 14 000 kvinnor.

Metaanalysen, som gjorts av amerikanska forskare, presenteras i tidskriften JAMA Internal Medicine och omfattar två studier, den ena med data från 6 459 amerikanska kvinnor mellan 55 och 81 års ålder, den andra med data från 7 765 kvinnor mellan 65 och 89 års ålder från Europa, USA, Sydamerika och Asien.

Kvinnorna, som inte haft bröstcancer när studien påbörjades, har i genomsnitt följts under 3,8 respektive 2,8 år. I vardera studie har en grupp kvinnor fått behandling med bisfosfonater, 5 mg alendronat per dag i tablettform gavs i den ena studien, och injektion med 5 mg zeledronsyra gavs i den andra, medan en grupp kvinnor i respektive studie fick placebo. 

Det visade sig kort och gott att behandling med bisfosfonater inte var förknippad med minskad risk att drabbas av bröstcancer under de 3,8 respektive 2,8 år som kvinnorna följdes. Vare sig när man slog samman studierna eller när man tittade på dem en och en fanns ett statistiskt säkerställt samband mellan behandling med bisfosfonater och risk för bröstcancer.

Författarna konstaterar således att tre till fyra års behandling med bisfosfonater inte minskar risken för bröstcancer hos postmenopausala kvinnor men efterfrågar mer forskning inom fältet, särskilt kring effekter av längre behandling än fyra år.