Att undersöka kopplingen mellan inflammation och olika psykiska sjukdomar, däribland schizofreni och bipolär sjukdom, har blivit ett allt hetare forskningsfält. I JAMA Psychiatry har en grupp forskare tittat på om nivåer av inflammationsmarkörerna CRP och IL-6 i barndomen är kopplade till risk att drabbas av psykos eller depression i ungdomen. Studien har gjorts i Storbritannien och omfattar i storleksordningen 4 500 individer för vilka man haft CRP- och IL-6-värden vid nio års ålder. Barnen har därefter följts till 18 års ålder och då skattats avseende depression med skalan CIS-R (Clinical interview schedule revised) och avseende psykotiska symtom med en semistrukturerad intervju.

Det visade sig att det var vanligare att den tredjedel av barnen med högst IL-6-värde vid nio års ålder uppfyllde kriterierna för depression jämfört med tredjedelen med lägst värde (risken var 55 procent högre i gruppen med högst värde).  Risken för psykossjukdom eller psykotiska erfarenheter (psychotic disorder, psychotic experiences) var ökad med 81 procent bland tredjedelen med högst IL-6-värde jämfört med tredjedelen med lägst. CRP var däremot inte kopplat till depression eller psykos. Resultaten står sig efter att man justerat för kön, BMI och socioekonomisk tillhörighet.

Författarna konstaterar att inflammation kan bidra till att förklara den höga komorbiditeten mellan hjärt–kärlsjukdom, diabetes, depression och schizofreni. Intressant i sammanhanget är att flera olika former av antidepressiva och antipsykotiska farmaka har visat sig ha antiinflammatoriska egenskaper. 

Khandaker G, et al. JAMA Psychiatry. Epub 13 aug 2014. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2014.1332