I JAMA presenteras en amerikansk studie i vilken man tittat på effekten av en kortare intervention, så kallad »brief intervention«, för patienter med drogmissbruk.

Studien har gjorts inom primärvården, och 528 vuxna individer som rapporterade missbruk av cannabis, kokain eller opiater har ingått. Deltagarna använde, enligt egen utsago, respektive drog i genomsnitt 14 dagar per månad. Två korta interventionsformer prövades.

En grupp fick ett strukturerat samtal i tio till femton minuter med så kallade »health educators« som inte hade någon vårdutbildning och som tränats i att leda ett samtal med frågor och information kring narkotika utifrån ett strukturerat formulär. En annan grupp fick ett samtal på 30–45 minuter med inriktning på motivation samt möjlighet till ytterligare ett uppföljande samtal på 20–30 minuter. En kontrollgrupp fick inget interventionssamtal. Primärt effektmått var egenrapporterad användning av drogen (dagar per månad) efter sex månaders tid.

Det visade sig att antalet dagar med droganvändning per månad efter ett halvår låg kring tolv dagar i samtliga grupper, vilket således innebär att de korta interventionssamtalen inte gav någon effekt. Inte heller såg man någon skillnad mellan grupperna vad gäller hur depression, ångest och eventuell smärtproblematik (dessa faktorer följdes också) utvecklades under halvåret som deltagarna följdes.

Författarna konstaterar att kortare interventionssamtal inte tycks ha någon effekt vid narkotikamissbruk. Läkare som träffar patienter med drogmissbruk bör i stället fokusera sina ansträngningar på mer omfattande behandlingsmetoder.